Zmień markę
Sprawdź ofertę marki Fiat
Sprawdź ofertę marki Fiat Professional
Sprawdź ofertę marki Jeep

Partner Fiat

  Katowice   Bytom

Polityka prywatności

Politykę Prywatności stosujemy do danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z usług ASO Partner oraz w celu zapewnienia funkcjonalności stron www.fiat-partner i www.jeep-partner , w szczególności: w celu możliwości odpowiedzi mailowej i telefonicznej na formularze zapytań. W tym celu zbieramy następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, mail. Oświadczamy, że podanie danych jak wyżej jest dobrowolne.

Podane przez Państwa dane osobowe ("Dane") będą przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenie żądanej usługi na mocy umowy którą zawarli Państwo ze stacją dealerską;
 2. umożliwienie FCA Italy S.p.A. (“FCA”) prowadzenia badań zadowolenia klienta w zakresie jakości świadczonej usługi przez stację dealerską, zgodnie z uzasadnionym interesem FCA;
 3. za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych jak również reklam dotyczących produktów i usług stacji dealerskiej lub prowadzenie badań rynkowych (“Marketing”);
 4. za zgodą klienta, wysyłanie informacji handlowych jak również reklam dotyczących produktów i usług FCA lub prowadzenie badań rynkowych (“Marketing”);
 5. za zgodą klienta, umożliwienie stacji dealerskiej analizowanie zachowań klienta, jego nawyków i skłonności do zakupu w celu poprawy produktów i usług świadczonych przez stację dealerską jak również wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta (“Profilowanie”);
 6. za zgodą klienta, umożliwienie FCA analizowanie zachowań klienta, jego nawyków i skłonności do zakupu w celu poprawy produktów i usług świadczonych przez FCA oraz wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klienta (“Profilowanie”);
 7. za zgodą klienta, przekazywanie Danych podmiotom zależnym i powiązanym ze stacją dealerską, jak również jej partnerom z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej oraz telekomunikacyjnej, które będą je przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania ich wyrobów i usług lub prowadzenia badań rynkowych (“Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią”);
 8. za zgodą klienta, przekazywanie Danych podmiotom zależnym i powiązanym z FCA jak również jej partnerom z branży motoryzacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej, które będą je przetwarzać w celu wysyłania informacji handlowych oraz reklamowania ich produktów i usług lub prowadzenia badań rynkowych ("Działania Marketingowe prowadzone przez stronę trzecią ").

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej lub elektronicznie, w tym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS), faksu oraz wszelkich innych środków (np. stron internetowych, aplikacji na telefony komórkowe).

 • Informujemy, że podczas korzystania z serwisu www.fiat-partner i www.jeep-partner.pl dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies. Wykorzystujemy pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze stron www.fiat-partner i www.jeep-partner.pl przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z www.fiat-partner i www.jeep-partner.pl które umożliwiają:
  • utrzymanie sesji Klienta dzięki której Klient może wrócić do uprzednio oglądanych podstron bez konieczności zaczynania od strony startowej.,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania www.fiat-partner i www.jeep-partner.pl

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przetwarzane przez strony trzecie działające w imieniu administratorów danych zgodnie z umownymi zobowiązaniami, w państwach członkowskich UE lub w krajach znajdujących się poza nią. Dane mogą zostać przekazane stronom trzecim w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, wykonania nakazów władz publicznych lub skorzystania z przysługującego administratorowi danych prawa przed organami sądowymi.

Przekazywanie danych poza EOG

W ramach swoich stosunków umownych administratorzy danych mogą przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu administratorów danych. Zarządzanie bazami Danych oraz przetwarzanie Danych odbywa się zgodnie z celami przetwarzania i jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W przypadku, gdy Dane są przekazywane poza EOG, administratorzy danych podejmą odpowiednio wszelkie działania umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, włączając w to m.in. umowy oparte na standardowych warunkach umownych, przyjętych przez Komisję Europejską, określających zasady przekazywania danych poza EOG.

Administratorzy danych

Administratorem danych do celów określonych w punktach a), c), e), g) jest stacja dealerska reprezentowana przez jej przedstawiciela prawnego. Możecie Państwo skontaktować się z nami  we wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pisząc na adres cc@fiat-partner.pl

Administratorem danych do celów określonych w punktach b), d), f), h) jest FCA Italy S.p.A. z siedzibą w Turynie, Corso Agnelli, 200. Z zespołem Inspektora Ochrony Danych Osobowych FCA można skontaktować się pisząc na adres e-mail dpo@fcagroup.com.

Przechowywanie danych

Dane przetwarzane do celów wymienionych w punktach a) i b) będą przechowywane przez okres uznany za niezbędny do realizacji tych celów. Dane mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres czasu w przypadku potencjalnych i/lub rzeczywistych roszczeń oraz wynikających z nich zobowiązań związanych z celami wymienionymi w punktach a) i b).

Dane przetwarzane w celach marketingowych i profilowania będą przechowywane przez administratorów danych od chwili, w której klient wyrazi zgodę do chwili jej wycofania przez klienta. Z chwilą wycofania zgody, Dane nie będą już dalej przetwarzane w celach marketingowych i profilowania, jednak mogą być nadal przechowywane w celu obsługi potencjalnych roszczeń i/lub procesów sądowych. Zatrzymanie danych w przypadku marketingu i profilowania jest zgodne z lokalnym prawem oraz decyzjami organu ochrony danych.

Prawa podmiotu danych

Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu oznacza prawo do otrzymania od administratorów danych informacji, czy Dane klienta są przetwarzane, a jeśli tak, otrzymanie do nich dostępu; 
 2. prawo do poprawiania oraz usuwania oznacza prawo do otrzymania sprostowania niedokładnych i/lub niekompletnych Danych oraz prawo do usunięcia ich na podstawie uzasadnionego wniosku;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza prawo do wnioskowania o wstrzymanie przetwarzania na podstawie uzasadnionego wniosku;
 4. prawo do przenoszenia Danych oznacza prawo do otrzymania Danych w usystematyzowanym formacie, powszechnie wykorzystywanym oraz czytelnym, jak również prawo do przekazania Danych innym administratorom danych;
 5.  prawo sprzeciwu oznacza prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w przypadku uzasadnionego wniosku, w tym jeśli Dane są przetwarzane w celach marketingowych lub profilowania, jeśli przewidziano;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Danych odbywa się niezgodnie z prawem.

Aby skorzystać z przysługujących praw wymienionych powyżej, klient może zwrócić się pisemnie do przedstawiciela prawnego stacji dealerskiej jeśli chodzi o cele wymienione w punktach (a), (c), (e), (g), natomiast jeśli chodzi o cele wymienione w punktach (b), (d), (f), (h) do FCA Italy S.p.A. Corso Agnelli 200, Turyn, Włochy lub pisząc na adres e-mail privacy@fcagroup.com

Kontakt

Katowice, Kościuszki 261
32 202 70 03
cc@fiat-partner.pl

Bytom, Strz. Bytomskich 40B
32 280 65 65
cc@fiat-partner.pl

Zobacz trasę dojazdu